Dział: Administration&Business

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Strategia zarządzania powierzchniami najmu magazynów BOMA INDUSTRIAL jest lepsza niż PN-ISO 9836?

Nie ma tygodnia, by ktoś ze strony wynajmującego nie zadzwonił z palącą sytuacją dotyczącą problemów umowy najmu, pomiaru powierzchni, liczenia współczynników czy załączników graficznych z pomiaru powierzchni. Nie ma miesiąca, by nie wpływała do zaopiniowania sprawa sądowa z tytułu roszczeń o powierzchnie między najemcą a wynajmującym. Dotyczy to również magazynów, a najemcy coraz częściej kontrolują powierzchnie najmu.

Czytaj więcej

Nowelizacja przepisów dotyczących świadectw energetycznych budynków. Wyzwania, dylematy i kreatywne rozwiązania

W ostatnich miesiącach sporo zamieszania wzbudziła nowelizacja przepisów związanych ze świadectwami charakterystyki energetycznej budynków. Obowiązuje ona od 28 kwietnia 2023 r., a jednym z jej głównych celów było wprowadzenie kary grzywny za brak takiego świadectwa. Próby stosowania nowych regulacji po kilku miesiącach uwydatniły w praktyce sporo problemów, które warto przybliżyć i – w miarę możliwości – rozstrzygnąć.

Czytaj więcej

Fundacja rodzinna jako narzędzie zarządzania majątkiem w sektorze deweloperskim

Wielu inwestorów i ekspertów branżowych uważa, że inwestowanie w nieruchomości stanowi jedno z najbezpieczniejszych miejsc na lokatę kapitału. Takie aktywa ze względu na ich trwałość i potencjał generowania stałego dochodu często stają się kluczowym elementem majątku wielu rodzin. Jednak zarządzanie takim majątkiem może być skomplikowane, zwłaszcza w przypadku rodzin wielopokoleniowych, u których różne interesy oraz perspektywy mogą prowadzić do konfliktów i nieefektywnego zarządzania. W tym kontekście fundacja rodzinna staje się ciekawym narzędziem, mogącym pomóc w zarządzaniu majątkiem rodzinnym, jednocześnie zapewniając jego ochronę przed potencjalnie negatywnymi skutkami procesów sukcesyjnych czy też różnorodnością beneficjentów.

Czytaj więcej

Nowe terminy i obowiązki podatkowe po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego

W dniu 16 czerwca br. został opublikowany projekt rozporządzenia ministra zdrowia znoszący z końcem czerwca 2023 r. stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. Oznacza to, że od 1 lipca br. kilka istotnych terminów podatkowych ulegnie skróceniu, a część obowiązków raportowych powróci. warto pamiętać, co się zmieni, by uniknąć negatywnych konsekwencji.

Czytaj więcej

Reforma planistyczna a nieruchomości zabytkowe. Czy będzie trudniej inwestować w zabytki?

Ku końcowi zmierzają prace nad reformą planowania przestrzennego i zastąpienia studium uwarunkowań planami ogólnymi gmin, które mają być aktami prawa miejscowego, a więc będą obligatoryjne. Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (upzp) ma uchylić studium, a te obecnie obowiązujące w gminach mają zachować moc do dnia wejścia w życie planów, ale nie dłużej niż do 31.12.2025 r.

Czytaj więcej

Kiedy kilka przedsięwzięć stanowi przedsięwzięcia powiązane technologicznie?

W postępowaniach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach istotne jest pojęcie „przedsięwzięcia powiązanego technologicznie”, ale nie ma ono jasnej definicji w przepisach prawa. Sądy administracyjne decydują o jego interpretacji, odwołując się do konkretnych artykułów i regulacji. W orzecznictwie podkreśla się konieczność przedstawiania dowodów na to, że kilka przedsięwzięć stanowi jedną zorganizowaną całość, a powiązanie technologiczne WYSTĘPUJE również w przypadku działań realizowanych przez ten sam podmiot.

Czytaj więcej

Umowa deweloperska z deweloperem, który nie jest właścicielem gruntu. Czy tak można?

Nabywanie gruntów pod rentowne w danym przedziale czasu inwestycje jest długotrwałym i kosztowym procesem. Pojawią się w związku z tym pytania: czy jest sens czekać? czy deweloper może rozpocząć sprzedaż i zawierać umowy deweloperskie, nie będąc jeszcze właścicielem gruntu, na którym buduje?

Czytaj więcej

Dalsze prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego

Niniejszy artykuł porusza temat skutków upadłości dewelopera dla nabywców lokali. W szczególności omówiono w nim, jakie prawa przysługują nabywcom w przypadku upadłości dewelopera, jakie obowiązki spoczywają na syndyku, a także jakie praktyczne konsekwencje mogą wynikać z przepisów prawa upadłościowego. Warto pamiętać, że nabywcy lokali są zwykle jedną z najbardziej poszkodowanych grup w przypadku upadłości, a ich sytuacja często jest skomplikowana i wymaga wsparcia ze strony prawa.

Czytaj więcej

Inwentaryzacja (informacji o nieruchomości)

Znana od lat, ale wciąż niedoskonała. Komu i w jakim celu jest potrzebna? Dlaczego często pozostawiamy ją przypadkowi?

Czytaj więcej

Ustalenie stron postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę a nowa definicja obszaru oddziaływania obiektu

Do prawidłowego ustalenia kręgu stron w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę kluczowe jest wyjaśnienie pojęcia ograniczenia w zabudowie terenu i wskazanie, które przepisy odrębne należy wziąć pod uwagę podczas wyznaczania terenu w otoczeniu obiektu budowlanego. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych zmierzające w kierunku zawężenia kręgu stron postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę należy ocenić pozytywnie, nie jest ono jednak jednolite, a długi czas funkcjonowania starej definicji obszaru oddziaływania obiektu w obrocie prawnym skutkował powstaniem bogatej bazy orzeczeń, na którą mogą powołać się organy i sądy orzekające w danej sprawie.

Czytaj więcej

Zagospodarowanie wody jako antidotum na zmiany klimatyczne

Zmiana identyfikacji wód opadowych i traktowanie ich jako zasobu, o który należy obligatoryjnie dbać ma charakter prewencyjny w kwestii zagadnień związanych z suszą i powodziami. I jest dziś koniecznością. Szereg dostępnych publikacji naukowych oraz konferencje tematyczne z udziałem ekspertów i specjalistów wskazują kierunki, które pozwalają przystosować się do wciąż zachodzących przemian w otaczającym nas środowisku. W zakresie istotnych obszarów działań, mających wpływ na adaptację miast do zmian klimatycznych, są te związane z zagadnieniem zagospodarowania wód deszczowych.

Czytaj więcej

Użytkowanie wieczyste jako element składowy kosztów i opłat eksploatacyjnych

Wydatki związane z użytkowaniem wieczystym stanowią zwykle od 8% do 15% budżetu kosztów i opłat eksploatacyjnych nieruchomości objętych tą formą władania. Czym jest i na czym polega użytkowanie wieczyste? jakie koszty są z nim związane oraz czy istnieją możliwości ich optymalizacji? – na te pytania spróbuję odpowiedzieć w niniejszej publikacji.

Czytaj więcej