ESG w polskich nieruchomościach komercyjnych

Administration&Business

Rozwój rynków kapitałowych spowodował, że powstała potrzeba pogłębionej analizy biznesu, nieograniczającej się wyłącznie do udziału w rynku, rentowności i wypłacalności. Inwestorzy, partnerzy biznesowi, najemcy oraz klienci zaczęli zwracać uwagę na wszelkie aspekty funkcjonowania firm, wpisujące się w koncepcję zrównoważonego rozwoju.

Biznes powinien patrzeć szerzej na ekosystem, w którym funkcjonuje – troszczyć się o ochronę środowiska naturalnego oraz przyczyniać się do dobrostanu i rozwoju wszystkich grup interesariuszy, w tym społeczności lokalnych. Ten zwrot w stronę odpowiedzialności biznesu spowodował rosnące oczekiwania inwestorów i kredytodawców w zakresie działań środowiskowych i społecznych stawiane przed branżą nieruchomości komercyjnych.
Pochodną tego trendu jest wdrażanie przez firmy strategii i raportowania ESG, pozwalających na pozafinansową ocenę biznesu. Jako zarządzający największym portfelem centrów handlowych w Polsce jesteśmy świadomi, że polityka ESG przekłada się na konkretne działania wymagające wdrożenia w obiektach i w strukturze firmy. Niesie to za sobą wyzwania dla całej branży nieruchomości komercyjnych – zarówno obiektów handlowych, jak i biur. EPP – jako firma odpowiedzialna społecznie, troszcząca się o środowisko i ludzi – wdrożyła strategię ESG w 2021 roku, a w czerwcu br.
podzieliła się swoim pierwszym raportem uwzględniającym cele na lata 2022–2025, wyznaczone w zakresie zmniejszania wpływu na środowisko naturalne, działań na rzecz społeczeństwa oraz zwiększania przejrzystości ładu korporacyjnego.
Obywatel Ziemi – odpowiedzialność wobec środowiska
Jednym z głównych tematów wymagających zaadresowania przez branżę nieruchomości komercyjnych jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG), głównie przez zmniejszenie energochłonności obiektów i związaną z tym redukcję zużycia energii elektrycznej i ciepła w budynkach. Jest to kluczowe z uwagi zarówno na ochronę klimatu, jak i dla efektywnej kontroli wydatków na energię elektryczną zużywaną na powierzchniach handlowych i biurowych. EPP już od dawna traktuje kwestię zmniejszania wykorzystania energii na powierzchniach wspólnych jako jeden z celów operacyjnych. W związku z wprowadzoną w 2021 roku strategią ESG firma zdecydowała się przyspieszyć planowane zmiany i przeprowadzić wielostronną rewolucję w zarządzaniu energią. Oprócz tego spółka instaluje systemy fotowoltaiczne, wymienia oświetlenie na energooszczędne oprawy LED, rozbudowuje systemy monitorowania emisji CO2 oraz segreguje odpady.

Dwustronna komunikacja


Pierwszym krokiem ku zielonej rewolucji było zacieśnienie przez EPP współpracy z najemcami w ramach programu DziałaMY EKOlogicznie. Informujemy naszych partnerów o prośrodowiskowych zmianach, które dokonują się w zarządzanych przez nas budynkach, równocześnie odpowiadając na potrzeby informacyjne naszych kontrahentów, związane między innymi z liczeniem zużycia CO2. Regularny kontakt na linii
zarządca–najemca, realizowany za pośrednictwem aplikacji EPP Connect, ma służyć sprawnej wymianie informacji oraz wspólnemu poszukiwaniu rozwiązań w zakresie ograniczania zużycia energii ciepła, co przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Jednym z elementów ułatwiających zarządzanie zużyciem energii jest nasze nowe podejście do umów, czyli projekt Green Lease, który ułatwia zastosowanie wielu „zielonych” praktyk we współpracy z najemcami.
Inteligentne zarządzanie budynkiem
Warto też korzystać z nowoczesnych technologii, które pomagają monitorować emisyjność nieruchomości komercyjnych i ograniczać wykorzystanie energii elektrycznej, na przykład z systemu zarządzania budynkiem BMS (building management system). W przypadku central wentylacyjnych, BMS pozwala na stworzenie harmonogramu pracy dla urządzeń lub sterowanie centralami wentylacyjnymi za pomocą czujników CO2 lub wilgotności dla danego pomieszczenia. System umożliwia kontrolowanie czasu działania urządzenia tylko w godzinach pracy centrum handlowego.
BMS może także określać optymalną wydajność pracy wentylatorów w zależności od pogody za oknem, co generuje znaczące oszczędności zużycia energii. Jego funkcjonalność umożliwia również sterowanie oświetleniem w budynku. Zgodnie z przyjętą strategią zrównoważonego rozwoju, firma EPP zobowiązała się wyposażyć do końca 2025 roku cały portfel nieruchomości biurowych i handlowych w systemy BMS. Dodatkowo w centrach handlowych istnieje możliwość instalacji systemów pomiaru CO2, które wspomagają efektywne wykorzystanie pracy systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Na chwilę obecną takie systemy ma 25% naszych obiektów handlowych, a do końca 2025 roku będzie go miało 100% nieruchomości z portfela EPP.
Innym ważnym aspektem jest wymiana oświetlenia na energooszczędne LED. W 2022 roku niemal połowa naszych budynków miała oprawy LED na wewnętrznych i zewnętrznych powierzchniach wspólnych. Do końca 2025 roku będzie to już standard we wszystkich naszych obiektach.

Energia z natury


Kolejnym krokiem w kierunku zmniejszenia emisji CO2 są inwestycje w odnawialne źródła energii, na przykład dzięki montażowi instalacji fotowoltaicznych. Proces ten musi być poprzedzony dokładną analizą możliwości technicznych budynku, tak by zmaksymalizować powierzchnię dostępną pod panele PV. Dzięki współpracy z doświadczonymi partnerami technicznymi możemy przeprowadzić instalację nie tylko na dachu budynku, lecz także na ścianach bocznych oraz parkingach. W ramach strategii ESG założyliśmy, że do końca 2025 roku 75% zarządzanych przez nas nieruchomości handlowych i biurowych zostanie wyposażone w wielkopowierzchniowe instalacje fotowoltaiczne. Obecnie dużym wyzwaniem w zakresie fotowoltaiki jest zapewnienie efektywnego sposobu recyklingu zużytych ogniw.
Podejmowane przez spółkę inicjatywy prośrodowiskowe pozwolą uzyskać do końca 2025 roku certyfikację BREEAM In-Use 
na poziomie „Very good” lub „Excellent” dla wszystkich centrów handlowych i budynków biurowych EPP.

Odpowiedzialność społeczna i jej raportowanie

Za każdym krokiem w stronę odpowiedzialnego biznesu stoi znaczący nakład pracy administracyjnej wynikającej z opracowania wytycznych (np. kodeksów postępowania dla dostawców, procedur i formularzy ocen pod kątem ESG dla nowych dostawców lub nowych projektów inwestycyjnych). Świadomy wybór kontrahentów wymaga pozyskania dodatkowych informacji o sposobie ich działania i wdrożenia oceny tych danych.


Naszą odpowiedzialność społeczną opieramy na świadomym kształtowaniu dobrych relacji z dostawcami, klientami, pracownikami oraz na prowadzeniu transparentnej polityki informacyjnej. Wybierając partnerów biznesowych, analizujemy ich biznes pod kątem zgodności ich polityki ESG z celami przyjętymi przez naszą organizację.
Za każdym krokiem w stronę odpowiedzialnego biznesu stoi znaczący nakład pracy administracyjnej wynikającej z opracowania wytycznych (np. kodeksów postępowania dla dostawców, procedur i formularzy ocen pod kątem ESG dla nowych dostawców lub nowych projektów inwestycyjnych). Świadomy wybór kontrahentów wymaga pozyskania dodatkowych informacji o sposobie ich działania i wdrożenia oceny tych danych. Nadanie formalnych ram procesom związanym z ewaluacją ryzyka (m.in. środowiskowego) wymaga czasu. EPP wprowadziło Kodeks postępowania, który do końca 2025 roku mają podpisać wszyscy kluczowi dostawcy. 
Do tego czasu firma zamierza też ocenić ich działalność pod kątem wymogów ESG, a aktywa zarządzane przez spółkę zostaną poddane zewnętrznemu audytowi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

Unijna standaryzacja i nadchodzące zmiany


Oczekiwania informacyjne na rynku rosną, ale nie ma jednolitych standardów raportowania. Raporty ESG przyjmują różne formy: raportów zintegrowanych, CSR, społecznych, środowiskowych. Sporządzane są według różnych wytycznych, na przykład standardów ISSB lub EPRA, opartych na punktach GRI lub SDG przygotowanych przez ONZ, zgodnie z ISO 26000 lub z amerykańskimi standardami SASB.
Unia Europejska przyjęła wcześniej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE w sprawie ujawniania danych niefinansowych i informacji na temat różnorodności przez duże jednostki oraz grupy (Non-Financial Reporting Directive – NFRD). Od 2024 roku dyrektywę NFRD zastępuje nowa, dotycząca sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), a ta jest obowiązkowa w ramach taksonomii UE. Dokument rozszerza dodatkowe obowiązki raportowania na wszystkie spółki notowane w obrocie publicznym, wprowadza wymóg weryfikacji prezentowanych informacji przez audytorów, jednak przede wszystkim nakłada dużo bardziej szczegółowe obowiązki ujawniania informacji zgodnie z nowo powstałymi standardami raportowania zrównoważonego rozwoju (EU sustainability reporting standards) przygotowywanymi przez European Financial Advisory Group (EFRAG).

Dostępność, hiperlokalność i bliskość


Zmieniające się regulacje dotyczące pozafinansowego raportowania nanoszą na firmy obowiązek dzielenia się swoimi planami, celami i realizacjami w zakresie ESG. Należy pamiętać, by przyjęte założenia były osadzone w realiach danego biznesu i korespondowały z faktycznymi potrzebami poszczególnych grup interesariuszy. W swojej strategii ESG, poza kwestiami środowiskowymi i dbaniem o planetę, firma EPP postanowiła zwiększyć dostępność obiektów handlowych i biurowych spółki dla osób o różnych potrzebach. Pamięta również o dbaniu o dobre relacje z najbliższym otoczeniem, wspierając rozwój lokalnych rynków i pomoc sąsiedzką.
Jednym z wyzwań, przed którymi obecnie stoją właściciele i zarządcy nieruchomości komercyjnych, jest zrozumienie i akceptacja zmieniającej się roli budynków, w tym głównie obiektów handlowych. Z typowo zakupowej funkcji przeobraziły się w miejsca spędzania czasu, rekreacji i rozrywki. By móc efektywnie i odpowiedzialnie spełniać swoją funkcję społeczną, centra powinny być dostępne dla wszystkich, w tym dla osób starszych, rodzin z dziećmi czy osób z niepełnosprawnościami. Oprócz rozwiązań infrastrukturalnych, takich jak niskie progi lub ich brak, automatycznie otwierane drzwi, windy, przystosowane toalety, większe miejsca parkingowe, kąciki dla dzieci, EPP wprowadziło też w całym swoim portfelu tzw. godziny ciszy. To czas, w którym osoby z wysoką wrażliwością na światło i dźwięk mogą komfortowo dokonywać zakupów i korzystać z oferty gastronomiczno-usługowo-rozrywkowej centrów handlowych.
Współpraca z lokalnymi społecznościami to kolejny aspekt, który jest ważny dla EPP. Troska o najbliższe otoczenie i jego rozwój może przejawiać się przez różnorodne inicjatywy czy bezpośrednią pomoc (np. w formie wolontariatu). Swoje działania na rzecz sąsiadów poszczególnych nieruchomości firma rozpoczęła jeszcze w 2021 roku, przeprowadzając 120 akcji dobroczynnych. W ich ramach wsparto domy dziecka i DPS-y, schroniska oraz potrzebujące osoby (np. udostępniając lodówki na nadmiar żywności czy wieszaki na nieużywane ubrania). Przy obiektach powstały antysmogowe łąki, zainstalowano ule na dachach, zasadzono drzewa, uruchomiono punkty wymiany książek (bookcrossing) oraz miejsca, w których można zaadoptować roślinę. Widząc bardzo pozytywne efekty podjętych działań, chcemy kontynuować działania na rzecz społeczności lokalnych i dodatkowo je zintensyfikować. Zależy nam na zidentyfikowaniu jeszcze większej liczby potrzeb i odpowiadaniu na nie. Do 2025 roku firma zwiększy liczbę inicjatyw o 20% oraz zachęci każdego z pracowników, aby przeznaczał 10 godzin czasu pracy rocznie na działania w ramach wolontariatu pracowniczego.
Wdrażanie ESG to zmiana w prowadzeniu biznesu, która według nas wynika z ogólnej strategii rozwoju firmy, a nie tymczasowego trendu. Ważne, by adresowała najpilniejsze kwestie i odpowiadała na kluczowe wyzwania współczesnego świata, związane między innymi z postępującymi zmianami klimatycznymi i potrzebami społecznymi. Właściciele i zarządcy nieruchomości komercyjnych coraz częściej mają świadomość tej odpowiedzialności i nie pozostają obojętni wobec stawianych przed nimi oczekiwań.

Przypisy