Różnorodność w biurach Jak stworzyć przestrzeń odpowiadającą indywidualnym potrzebom pracowników

FACILITY

Różnorodność w miejscu pracy jest atutem zarówno dla firm, jak i pracowników, ponieważ może rozwijać empatię, a przez to innowacyjność, kreatywność – w sposób, w jaki rzadko robią to jednorodne środowiska. Potrzeba jednak starannej pielęgnacji i świadomej organizacji, zarządzenia tym tematem, aby uwolnić prawdziwy potencjał różnorodności – nie tylko ją stwierdzać, lecz także włączać. W Skanska dążymy do bycia pracodawcą równych szans, miejscem pracy, które nazywamy domem poza domem. Chcemy przyciągać zróżnicowaną grupę pracowników oraz zapewniać włączające otoczenie, w którym wszystkie osoby mają poczucie przynależności, są sobą w pełni, a dzięki temu są efektywne i mogą się rozwijać zgodnie z indywidualnymi potrzebami. W ten sposób wpisujemy się w światowe trendy, a także je tworzymy, chociażby dla branży, w której operujemy.

Różnorodność w środowisku biznesowym to coś więcej niż płeć, rasa czy pochodzenie etniczne. Pojęcie to obejmuje pracowników o różnych przekonaniach religijnych i politycznych, wykształceniu, pochodzeniu społeczno-ekonomicznym, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej czy stopniu sprawności. Dostrzegamy także piękno w „przecięciu” różnych cech uwalniającym coraz częściej pojęcie intersekcjonalności. Firmy, które podejmują działania wspierające różnorodność, tworząc inkluzywne miejsca pracy, dostrzegają, że takie podejście przynosi korzyści, które wykraczają poza perspektywę ściśle biznesową.

Zgodnie z potrzebami

Znajduje to potwierdzenie w biznesowych rozmowach prowadzonych z naszymi najemcami. Coraz częściej pojawia się w nich temat różnorodności i tego, jak przestrzeń biurowa może wspierać potrzeby różnych osób tworzących pracowniczą społeczność. Wsłuchiwanie się w te potrzeby to podstawa naszego podejścia do klienta, który w ten właśnie sposób przekazuje nam sporą wiedzę o własnych oczekiwaniach co do przestrzeni biurowych. Na podstawie rozmów z najemcami zrodziła się w spółce biurowej Skanska potrzeba ścisłej współpracy z ekspertami zajmującymi się tworzeniem integracyjnych przestrzeni – czy to dla osób z niepełnosprawnościami, czy bezpiecznych przystani dla pracowniczej społeczności LGBTQ+, czy też biur wspierających zdrowie i dobre samopoczucie użytkowników. Dzięki wiedzy, którą podzielili się z nami ci eksperci, możemy wspólnie tworzyć jeszcze bardziej włączające przestrzenie.

W trosce o zdrowie

W Skanska jedną z najważniejszych wartości jest troska o szeroko pojęte zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Znajduje to odzwierciedlenie w sposobie, w który podchodzimy do samopoczucia zarówno tych, którzy budują nasze biura, jak i tych, którzy w nich przebywają.

Nasze biurowce powstają w taki sposób, aby umożliwić swobodny dostęp dla każdego. Dzięki temu wszyscy użytkownicy danego biurowca mogą w pełni, bez fizycznych ograniczeń, aktywnie uczestniczyć w codziennym życiu zawodowym. O potrzebach osób o ograniczonej mobilności myślimy już na etapie projektowania budynków. Są one zaprojektowane zgodnie z wymaganiami certyfikacji „Obiekt bez barier”, a więc w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także rodziców z dziećmi, seniorów oraz osób nieposługujących się językiem polskim. Między innymi wyeliminowaliśmy bariery architektoniczne, takie jak progi, stworzyliśmy odpowiednio szerokie przejścia i windy z funkcją głosową oraz odpowiedniej wielkości panelami oznaczonymi w alfabecie Braille’a. Z kolei pomieszczenia biurowe, toalety i pomieszczenie z prysznicami są dostosowane do komfortowego manewrowania wózkiem.

Bezpieczne przystanie

Naszą uwagę kierujemy także w stronę osób pracowniczych ze społeczności LGBTQ+. Coroczny ranking ILGA-Europe mierzący poziom równouprawnienia tej grupy w krajach Europy potwierdza, że ich sytuacja prawno-społeczna w Polsce jest trudna. Ponad 37% przedstawicieli środowisk tęczowych nie mówi otwarcie o swojej orientacji i tożsamości własnej rodzinie, 60% częściowo lub całkowicie ukrywa tę informację w pracy, a ponad 81% – przed sąsiadami. Dane te pokazują, jak ważne jest tworzenie bezpiecznych przestrzeni dla osób LBGT+. Ten temat powoli, ale coraz mocniej widoczny jest w dyskusjach skoncentrowanych na dbałości o dobrostan (well-being) pracowników. Pragniemy, aby osoby pracujące w Skanska były w pełni sobą, a przez to w pełni dla nas.

Miejsce pracy, w którym spędzamy 1/3 naszego życia, w naturalny sposób może się stać takim bezpiecznym terenem. W spółce biurowej Skanska od 2021 r. funkcjonuje sieć pracownicza o nazwie „Place of Pride”, której celem jest wzajemne wsparcie, edukacja oraz widoczna i aktywna reprezentacja na forum Skanska. Sieć zrealizowała przekrojowy program szkoleń wewnętrznych w zakresie diversity, equity & inclusion (DE&I), z wyszczególnieniem tematyki LGBTQ+.

We współpracy z kancelarią Knut Mazurczak Adwokaci przeprowadziła audyt regulacji prawnych w czterech krajach należących do sieci (Polska, Czechy, Rumunia, Węgry) wraz z oceną ich wpływu na sytuację tych osób i ich rodzin. Na jego podstawie powstała diagnoza luk, która ma stanowić osnowę do zmiany procedur wewnętrznych firmy w kierunku zagwarantowania równego traktowania i dostępu do świadczeń oferowanych przez pracodawcę niezależnie od orientacji seksualnej, tożsamości płciowej czy sytuacji rodzinnej zatrudnionych w naszej spółce ludzi.

Dodatkowo wraz ze Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza opracowaliśmy raport „Bezpieczne przystanie. Po co mówić o osobach LGBTQ+ w miejscu pracy?”. Jego głównym celem było zebranie i przekazanie rzetelnych informacji o tym, jak firmy w Polsce wspierają to środowisko w miejscu pracy i dlaczego powinny robić to w jeszcze szerszym zakresie. Oprócz spółki biurowej Skanska w raporcie zaprezentowano przykłady dobrych praktyk 13 korporacji działających na terenie Polski.

Dzięki stworzeniu takiej bazy wiedzy w raporcie „Bezpieczne przystanie” zwróciliśmy uwagę na zmiany, które są coraz bardziej widoczne i przede wszystkim realne w polskim biznesie. Czerpiąc z doświadczeń międzynarodowych korporacji, tworząc społeczności w pracy oparte na szacunku dla pracowników LGBTQ+, na wspieraniu różnorodności, biznes, a wraz z nim nasza spółka biurowa, wywiera pozytywny wpływ na całe społeczeństwa. To z kolei wpisuje się w założenia zrównoważonego rozwoju czy ESG (environmental, social, governance) skoncentrowane na warstwie społecznej.

Miejsce pracy dla każdego

Wywołana przez pandemię COVID-19 fala trudności w sferze zdrowia psychicznego wśród pracowników spowodowała wzmożone zainteresowanie pracodawców sferą „psyche”. Dotyczy ono szeroko pojętego dbania o dobrą kondycję psychiczną (np. oferowanie finansowanego przez pracodawcę wsparcia psychologicznego, szkolenia z zarządzania stresem czy inne działania podnoszące świadomość na temat zdrowia psychicznego), a ponadto tworzenia przestrzeni do pracy, w której neuroróżnorodne zespoły czują się dobrze i są w stanie efektywnie wykonywać zadania. Podjęliśmy próbę zrozumienia oraz przełożenia potrzeb osób neuroróżnorodnych na język funkcji i architektury przestrzeni biurowych. Zainicjowaliśmy powstanie poświęconego tej tematyce raportu, którego stworzenie powierzyliśmy firmie projektowo-badawczej Workplace. Raport ten porządkuje wiedzę na temat neuroróżnorodności oraz dostarcza praktycznych wskazówek o tym, w jaki sposób wspierać osoby neuroatypowe w środowiskach pracy dzięki poprawie warunków przestrzennych. Co ważne, to pierwszy na polskim rynku raport poświęcony tej tematyce.

Według światowych danych National Cancer Centre nawet co piąty z nas jest osobą neuroatypową, a więc taką, której rozwój neurologiczny odbiega od typowego. Może być to powiązane z diagnozą spektrum autyzmu, ADHD itp. Osoby neuroatypowe pracują w tych samych przestrzeniach co neurotypowe, ale często potrzebują innych rozwiązań, a zatem inaczej zaprojektowanego biura. Jak więc stworzyć miejsce odpowiadające na potrzeby obu tych grup?

Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, autorzy wspomnianego raportu przeanalizowali dane w zakresie silnych stron poszczególnych grup różnych osób neuroatypowych oraz stojących przed nimi wyzwań, a wypracowane rezultaty przyporządkowali do poszczególnych stref biura. Zgodnie z raportem powinno ono mieścić w sobie zróżnicowane przestrzenie, aby odpowiedzieć na rozmaite potrzeby: indywidualne stanowiska do pracy, otwartą i zamkniętą przestrzeń do indywidualnej pracy, strefy do współpracy, miejsce do regeneracji socjalnej i sensorycznej oraz do aktywnej regeneracji. Dzięki temu opracowaniu powstał zbiór rozwiązań gotowych do wdrożenia we własnej przestrzeni biurowej i – co ważne – mogących wpłynąć korzystnie na komfort pracy wszystkich pracowników, czyli także tych neurotypowych.

Biura z wpływem na samopoczucie

Miejsca pracy odzwierciedlają dynamikę społeczno-kulturową w naszym życiu poza nią. Dlatego tak ważne jest, aby obserwować te zmiany, reagować na nie i dostosowywać do nich biura. To szczególnie istotne, gdy uświadomimy sobie, że w pracy spędzamy 1/3 życia. To, w jakich pomieszczeniach przebywamy przez ten czas, w znacznym stopniu przekłada się na nasze zdrowie i samopoczucie.

Przypisy:

  1. https://dceg.cancer.gov/

Przypisy