Dołącz do czytelników
Brak wyników

FACILITY

30 kwietnia 2021

NR 2 (Kwiecień 2021)

Wdrażanie strategii ESG. Zrównoważony rozwój na pierwszym miejscu

33

Wpływ prowadzonej działalności na środowisko i otoczenie oraz jej kontekst społeczny to tematy, o których nie wystarczy już wspomnieć w zakładce: „misja” na stronie internetowej firmy. Obszary te wymagają podjęcia licznych konkretnych działań i opracowania długofalowej strategii. Od skuteczności jej wdrożenia będzie zależał nie tylko wizerunek firmy, ale również jej pozycja na rynku, wartość zasobów czy dostęp do kapitału. Dotyczy to również organizacji, które są uczestnikami rynku nieruchomości komercyjnych.

ESG, czyli…

ESG (Environmental, Social, Governance) obejmuje standardy, politykę firmy oraz wszelkie p odejmowane przez nią działania w trzech kluczowych obszarach: E to szeroko rozumiane oddziaływanie na środowisko naturalne, S – wszelkie czynniki związane z relacjami organizacji z pracownikami, dostawcami, klientami i społecznościami, a G – nowy ład korporacyjny, czyli sposób zarządzania organizacją oraz standardy kontroli wewnętrznej. ESG to jasny kierunek rozwoju dla firm, zwłaszcza tych, które aspirują do roli liderów. Wdrożenie strategii w tym zakresie ma decydujący wpływ na konkurencyjność i pozycję rynkową przedsiębiorstw. Klienci, kontrahenci czy udziałowcy przykładają coraz większą wagę do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem i oczekują od firm konkretnych działań w tym zakresie. Jest to kluczowy czynnik budujący wartość ich marek. Rosnącą rolę zrównoważonego rozwoju potwierdzają również działania ustawodawcy – już teraz spółki giełdowe mają obowiązek przedstawiania raportów ESG. Można się spodziewać, że z czasem raporting ten stanie się standardem dla znacznie szerszej grupy firm i będzie jednym z czynników decydujących o ich wiarygodności.

Choć każdy z komponentów ESG jest istotny, najwięcej obecnie mówi się o aspekcie środowiskowym. Na bazie aktualnej wiedzy i dostępnych środków można w jego przypadku wyznaczyć konkretne, mierzalne cele i dokonywać ich regularnej ewaluacji. Kontekst ten objęty jest coraz liczniejszymi regulacjami i ma szczególny priorytet Komisji Europejskiej – jest to konsekwencja polityki mającej na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Priorytet: środowisko

Diagnoza potwierdzająca negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne jest jednoznaczna i niekwestionowana. Celem zarówno państw, jak i organizacji międzynarodowych powinno być jak najskuteczniejsze i najszybsze osiągnięcie stanu równowagi w tym obszarze. Konieczność tę dostrzega ONZ. Tematy związane ze środowiskiem naturalnym są jednym z dominujących wątków w 17 celach zrównoważonego rozwoju – to m.in. czysta woda i czysta energia, zrównoważone miasta, działania w dziedzinie klimatu oraz ochrona życia na lądzie i w wodzie. Ramy polityki klimatycznej Unii Europejskiej do roku 2030 zakładają ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 40% względem 1990 r., zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do co najmniej 32% oraz zwiększenie efektywności energetycznej o przynajmniej 32,5%. Naturalną konsekwencją przyjęcia ambitnych założeń w tym zakresie jest presja na państwa członkowskie – są one zobowiązane do przyjęcia zintegrowanych krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu na lata 2021–2030. Celem jest opracowanie długoterminowych strategii na poziomie krajów, które umożliwią adaptację do nowych realiów i wdrożenie zmian pozwalających na osiągnięcie wyznaczonych celów. Jednym z głównych założeń Europejskiego Zielonego Ładu jest też wprowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy). Jej priorytetem jest możliwe najdłuższe i najbardziej efektywne wykorzystywanie zasobów, recykling oraz ograniczenie generowania odpadów. Zgodnie z założeniami Unia Europejska ma osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. – ten ambitny plan nie powiedzie się bez zmiany myślenia o wpływie biznesu na środowisko ani podjęcia konkretnych działań w tym zakresie.

Taksonomia UE – dostęp do zielonego pieniądza

Jednym z kluczowych posunięć jest stworzenie systemu klasyfikacji działań, który nazwano taksonomią UE. Ustanowienie konkretnych kryteriów ma wspierać biznes w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych ukierunkowanych na zrównoważony rozwój. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 18 czerwca 2020 r. działalność, którą można nazwać zrównoważoną, musi wpisać się w przynajmniej jedno z sześciu kryteriów: łagodzenie zmian klimatu, dostosowanie do zmian klimatu, zrównoważone użytkowanie oraz ochrona zasobów wodnych i morskich, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola oraz ochrona i przywracanie różnorodności ekosystemów. Warunkiem jest przy tym brak znaczącego negatywnego wpływu na inne czynniki środowiskowe. Klasyfikacja ta obowiązkowo obejmie podmioty oferujące usługi finansowe oraz spółki objęte raportowaniem niefinansowym (dotyczy to ok. 6 tys. dużych firm i grup w Unii Europejskiej), ale docelowo będzie miała wpływ na biznes w szerszej skali. Można się spodziewać, że w dłuższej perspektywie kryteria ESG będą kluczowym czynnikiem wpływającym na decyzje banków czy instytucji ubezpieczeniowych, zwłaszcza w zakresie projektów inwestycyjnych. Od pozytywnych ratingów ESG może więc zależeć być albo nie być organizacji.

ESG się opłaca

Klienci, kontrahenci, inwestorzy i udziałowcy mają z roku na rok coraz większą świadomość problematyki związanej z ochroną środowiska i zasobów. Chcą wiązać się z firmami, które uwzględniają ten kontekst i udowadniają, że rozumieją wyzwania współczesności. Wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju w organizacjach w konsekwencji wpływa na długofalowy wzrost wartości przedsiębiorstwa, wzmacnia jego pozycję rynkową oraz poprawia wyniki. Dowodzą tego rezultaty badań opublikowanych przez Deloitte – 20% wiodących spółek z indeksu ESG w trakcie okresu niepewności związanych z pandemią osiągnęło o 5% wyższe zyski niż średnia całego rynku amerykańskiego. W I kwartale 2020 r. wyniki 24 z 26 funduszy z indeksu zrównoważonego rozwoju były lepsze od wyników wygenerowanych przez fundusze z indeksów konwencjonalnych. Można spodziewać się dalszego pogłębiania się tego trendu.

Zrównoważony rozwój w praktyce: nieruchomości komercyjne

Pierwszym etapem wdrażania strategii ESG w zakresie wpływu na środowiskowo jest przeprowadzenie kompleksowego due dilligence organizacji, które określa potencjalne rodzaje ryzyka i wpływ organizacji na środowisko. Audyt obejmuje wiele aspektów, m.in. efektywność energetyczną budynków oraz związane z tym certyfikaty, zużycie energii i jej źródła, strukturę budynku (dach, fasada, podłogi, okna) i stan jego infrastruktury (systemów ogrzewania i wentylacji, kanalizacji, oświetlenia i instalacji elektrycznej), emisję CO2, rodzaje ryzyka związane z działaniem czynników klimatycznych (m.in. skrajne temperatury, ryzyko powodziowe), bioróżnorodność, skażenie gleby (o ile występuje), emisję zanieczyszczeń oraz zarządzanie odpadami i zużyciem wody. Na bazie wyników due dilligence opracowywane są rekomendacje i obszary optymalizacji, wdrażane są również standardy raportingu, który staje się narzędziem monitorowania postępów we wdrażaniu zaplanowanych działań.
Wspieramy klientów na każdym etapie procesu wdrażania strategii ESG – od audytu organizacji, przez stworzenie mapy drogowej uwzględniającej pełen zakres mierzalnych i osadzonych w harmonogramie działań, po ich implementację w obiektach biurowych, handlowych czy magazynowych oraz kompleksową ewaluację ich rezultatów. Nasza grupa zatrudnia 27 tys. pracowników na całym świecie, dzięki czemu dysponujemy odpowiednim know-how i zespołem ekspertów w każdej dziedzinie.

Konkretne korzyści, konkretne działania

Wdrożenie proekologicznych, ograniczających zużycie zasobów technologii w dłuższej perspektywie generuje znaczne oszczędności. Znacząco poprawia też wizerunek budynku – to magnes dla najlepszych najemców, w przypadku których kryteria środowiskowe mają kluczowe znaczenie. Jest to istotne w kontekście możliwych do uzyskania stawek czynszu. Zielone portfolio ma również wyższą wartość i w razie decyzji o jego sprzedaży można liczyć na większe zainteresowanie ze strony inwestorów i wyższe wartości transakcyjne. Jakie kroki należy podjąć, by zredukować negatywny wpływ budynku i aktywności w nim podejmowanej na środowisko?

Jednym z podstawowych obszarów umożliwiających redukcję śladu węglowego jest zużycie energii.

Rekomendacje w tym obszarze obejmują działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynku – w ich zakres wchodzi modernizacja izolacji termicznej oraz instalacja inteligentnych systemów optymalizujących zużycie energii. Bilans znacząco poprawia instalacja własnych, „zielonych” źródeł energii, np. paneli fotowoltaicznych. Takie działania przynoszą wiele korzyści: oprócz podstawowego celu, jakim jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, generują oszczędności i zwiększają niezależność budynków. Ma to znaczenie w obliczu rosnących kosztów energii i ograniczonej wydolności krajowych sieci energetycznych w okresach największego poboru prąd.

Kolejnym działaniem sprzyjającym ograniczeniu emisji CO2 jest wspieranie transformacji energetycznej w kontekście mobilności.

W nowoczesnych budynkach promuje się korzystanie z transportu publicznego oraz współdzielonych, ekologicznych środków komunikacji, takich jak samochody elektryczne, hulajnogi czy rowery. Wspieramy właścicieli budynków w przygotowaniu pełnej infrastruktury w tym zakresie, m.in. poprzez montaż stacji ładowania.

Kolejnym kluczowym aspektem jest zarządzanie zużyciem wody, które generuje znaczne koszty środowiskowe i finansowe. Dotyczy to wody zarówno miejskiej, jak i opadowej (w 2018 r. została wprowadzona dodatkowa opłata od jej odprowadzania z terenów utwardzonych).

Wdrażane przez nas systemy optymalizują zarządzanie zasobami wody. Możliwych rozwiązań jest wiele – od systemów ograniczających jej zużycie w łazienkach, przez recykling wody szarej i budowę oczyszczalni, po rozwiązania umożliwiające odzyskiwanie wody opadowej, jej retencję i wykorzystanie np. do podlewania terenów zielonych.

Konkretne działania można również zaimplementować w obszarze zarządzania odpadami.

Szacujemy, że aż 75% odpadów biurowych nadaje się do dalszego przetworzenia. Stworzenie sprawnego systemu selektywnej zbiórki wpływa na obniżenie kosztów gospodarki odpadami i znacząco redukuje tzw. waste footprint. Ma również pozytywny wpływ na budowanie świadomości ekologicznej wśród najemców.

Działania nie ograniczają się do samego budynku – dotyczą również terenów wokół niego. Podejmowane są liczne aktywności wspierające bioróżnorodność, stwarzające optymalne warunki do rozwoju lokalnych ekosystemów fauny i flory. Przeprowadzany jest audyt pod kątem obecności elementów wartościowych ekologicznie czy siedlisk. Sadzone są drzewa i krzewy, instalowane są budki lęgowe dla ptaków, tzw. hotele dla owadów, zimowiska dla ptaków czy nawet pasieki. Na dachach budynków aranżowane są ogrody, a w ich otoczeniu powstają zielone ściany z pnączy czy modułowe stelaże z nasadzeniami.

Nie ma dwóch identycznych projektów – w każdym z obszarów opracowywane są indywidualne rekomendacje oparte na specyfice danej nieruchomości i jej otoczenia. Pracujemy w grupach roboczych z przedstawicielami organizacji naszego klienta, by wspólnie wypracować listę priorytetów i dostosować mapę drogową do realiów i oczekiwań finansowych naszych partnerów. Bardzo ważny jest również komponent edukacyjny. Przed podjęciem działań mających poprawić bilans środowiskowy budynku należy przekonać do tych zmian zespół oraz najemców. Ważne, by wszyscy rozumieli wagę tych inicjatyw, grali do jednej bramki i z pełnym przekonaniem wspierali wprowadzane zmiany. Od tego uzależniony jest sukces takich projektów. Oferujemy wsparcie również w tym zakresie: prowadzimy szkolenia w obszarze nowych standardów i kryteriów polityki prośrodowiskowej dla wielu organizacji, m.in. Banku Światowego.

Nie ma czasu do stracenia

ESG to podejście, które wymaga zmiany myślenia o celach i wartościach organizacji. Firmy, które to rozumieją i dostosowują swoje strategie do wyzwań związanych ze zmianami klimatu i ochroną zasobów naturalnych, zyskują przewagę konkurencyjną. To obszar, którego nie można zaniedbać – to, co wczoraj było awangardą, dziś staje się niezbędnym standardem.

Niezbędne są konkretne działania, które zredukują negatywny wpływ budynków biurowych, handlowych czy magazynowych na środowisko. Nie tylko w imię słusznych idei – stawką w tej grze jest przyszłość firm i ich pozycja na rynku. ESG to trend, od którego nie ma odwrotu.

Przypisy