Roślinność jako ważne narzędzie poprawy jakości przestrzeni w aranżacji nowoczesnego biura

FACILITY

Światowe badania wskazują wyraźnie, że kontakt z naturą i zielone otoczenie pozytywnie wpływają na samopoczucie i zdrowie człowieka. Korzystnie na komfort i efektywność działa też żywa roślinność w miejscu pracy. Chociaż świadomość w tym zakresie rośnie i znaczenie zieleni jest cały czas analizowane, w praktyce mamy wciąż za mało roślin w biurach.

Inwestorzy zbyt późno podejmują decyzje o wprowadzeniu żywej roślinności w aranżacjach. Tymczasem uwzględnienie jej jeszcze na etapie projektu pozwala na zastosowanie rozwiązań systemowych, zautomatyzowanie pielęgnacji i obniżenie kosztów. Zyskiem jest nie tylko dekoracyjność i design, lecz także wizerunek zdrowego biura, które przyciągnie pracowników.

Przestrzeń wypełniona roślinami jest atrakcyjna wizualnie. Rośliny ponadto przełamują surowy, minimalistyczny wygląd biura, w którym na pierwszy plan wybija się funkcjonalność. Ocieplają wnętrze i sprawiają, że chce się w nim przebywać. W aranżacjach powierzchni biurowych zbyt często skupiamy się na walorach estetycznych roślinności. W efekcie rzadko planujemy ich obecność na etapie projektu i nie przewidujemy na nią specjalnego budżetu. Jednocześnie rośnie świadomość oddziaływania żywych roślin na wellbeing pracowników.

Komfort przebywania w biurze wypełnionym roślinami jest wyższy, ponieważ zmienia się i estetyka wnętrza, i panujące w nim warunki. Lepsze samopoczucie to kwestia bliskiej obecności przyrody, z którą kontakt jest utrudniony, zwłaszcza w zurbanizowanej przestrzeni. To także lepsze warunki we wnętrzu – jakości powietrza i wilgotności. W tym kontekście żywa roślinność ma więc walory funkcjonalne: zmienia środowisko pracy, zmienia postrzeganie biura przez pracowników, również tych poszukujących nowych miejsc pracy. W ostatnich miesiącach zyskuje też kolejną funkcję – staje się ważnym narzędziem strategii w procesie zapełniania biur po pandemii.

To, że rośliny pozytywnie wpływają na komfort pracowników biurowych w Polsce, potwierdzają konkretne dowody. Teza, że za pomocą roślin możemy zmieniać percepcję przestrzeni, potwierdzona została kilkukrotnie na przełomie ostatnich lat dzięki m.in. badaniom przeprowadzonym przez 4Nature System we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Budownictwa Ekologicznego PLGBC i Politechniką Śląską. Pracownicy mają potrzebę posiadania roślin blisko swojego stanowiska pracy.

Na przełomie 2018 i 2019 r. w 10 dużych firmach (w tym w: Skanska, IKEA Retail, Tétris, WSP Poland, Keller Williams Poland, JLL, HB Reavis, Vastint) analizowano w ciągu 12 tygodni, przy udziale 93 pracowników i 34 ścian Basic z 1500 roślinami wpływ żywej natury. Sprawdzano zmiany parametrów powietrza i analizowano odczucia pracowników biurowych w zakresie warunków środowiska, zdrowia oraz wydajności pracy. Wnioski z przeprowadzonych badań były jednoznaczne. Przed testami 52% osób pozytywnie oceniało swoje biuro. Odsetek ten wzrósł do 77%, w czasie gdy mobilne ścianki z roślinami były obecne w biurach. Natomiast bardzo znamienny jest nagły spadek zadowolenia po zabraniu roślin. Tylko 28% ankietowanych nadal było zadowolonych ze swojego biura.

Wzrósł także poziom satysfakcji z jakości powietrza oraz jego wilgotności. Przed wstawieniem roślin 40% respondentów akceptowało jakość powietrza. Po wstawieniu roślin liczba zadowolonych drastycznie wzrosła do 98%. Lepsza była też subiektywna ocena stanu zdrowia, poziomu odczuwania zmęczenia oraz zdecydowana poprawa koncentracji. Estetyka biura, w czasie gdy stały w nim ogrody wertykalne, została oceniona przez 94% osób pozytywnie, 88% osób zaś zadeklarowało, że chce mieć rośliny maksymalnie blisko stanowiska pracy – do 2 m. Trudno się dziwić – zieleń nie tylko wpłynęła na atrakcyjność otoczenia, ale także znacząco na samopoczucie pracowników. 86% ankietowanych oceniło pozytywnie wpływ roślin na komfort pracy, m.in. z uwagi na poprawę akustyki i możliwość oddzielenia za ich pomocą od ciągów komunikacyjnych; 84% odczuło poprawę samopoczucia i redukcję stresu; 62% zauważyło wzrost efektywności pracy, a 52% respondentów – poprawę zdrowia. Obecność żywej roślinności spowodowała ponadto, że nastąpił odczuwalny wzrost produktywności aż o 17%.

Uzyskane wyniki przekonują o ogromnym potencjale wprowadzania roślinności do projektów powierzchni biurowych nastawionych na wellbeing pracowników. Zwłaszcza teraz, po pandemii i w okresie powrotu do modelu stacjonarnego, widzimy, jak ważnym czynnikiem podczas wyboru miejsca zatrudnienia jest standard biura oferowany przez pracodawcę i związany z tym komfort pracy. Od kilku lat w 4Nature System podkreślamy wagę systemowego wprowadzania natury do biur, z wykorzystaniem technologii, które optymalizują pielęgnację i koszty utrzymania roślin. Systemowe podejście do tematu liczy się zwłaszcza przy dużych ilościach roślin i dużych powierzchniach zagospodarowanych z wykorzystaniem żywej roślinności – a tylko takie realnie wpływają na zmiany środowiska i samopoczucia pracowników. Najwięcej roślin i w najprostszy sposób pozwalają wprowadzić technologie ogrodów wertykalnych. Udowodniły to najnowsze badania z 2021 r. wykonane przez 4Nature System we współpracy z Politechniką Śląską.

Po raz kolejny potwierdziły wagę obecności żywej roślinności w aranżacjach powierzchni biurowych. Tym razem sprawdzaliśmy zmiany w poziomie samopoczucia pracowników w zależności od warunków wilgotnościowych środowiska wewnętrznego. Badania przeprowadzono w pięciu warszawskich budynkach biurowych – analizowano w nich wpływ zastosowanych systemów nawilżania powietrza, w tym także systemów z żywą roślinnością 4Nature System. Dlaczego analizowano wpływ wilgotności powietrza? Ponieważ w biurach bardzo często z uwagi na wysoki koszt nawilżania, stopień wilgotności powietrza pozostaje na najniższym możliwym poziomie, który jest niewystarczający dla dobrego samopoczucia.
 


Montaż mobilnych mebli z roślinami 4Nature System i uzyskane wyższe parametry wilgotności we wnętrzu zdecydowanie zwiększyły poziom zadowolenia przebywających w biurach osób. Sama satysfakcja z obecności zieleni wzrosła z 33% do 79%. Prace badawcze przeprowadzono w trzech etapach. W pierwszym monitorowano sytuację zastaną w biurach, w drugim działanie mobilnych nawilżaczy powietrza, w trzecim zaś nawilżacze zamieniono na mobilne meble z roślinami 4Nature Smart Green.

Wyniki ankiet charakteryzujących odczucia użytkowników względem panujących warunków pomiarowych pozwoliły wyciągnąć ciekawe wnioski. Chociaż uzyskana zawartość wilgoci w powietrzu wewnętrznym w przypadku nawilżaczy i systemów z żywymi roślinami była porównywalna, najwyższe wskaźniki satysfakcji użytkowników uzyskano przy instalacjach miniogrodów wertykalnych. Odsetek osób zadowolonych z panujących warunków wilgotności powietrza w biurach wzrósł z 67% w sytuacji zastanej do 94% przy meblach z roślinami. Również jakość powietrza była najwyżej oceniania przy obecności ogrodów wertykalnych – pozytywne odczucia miało aż 93% respondentów. Otoczenie roślin skutkowało też najwyższą akceptowalnością w ocenie odczuć cieplnych – na poziomie 96%.

Ankietowani zauważyli również poprawę koncentracji oraz produktywności. Obecność żywych roślin istotnie zwiększyła poziom koncentracji – o 24% – w porównaniu z sytuacją zastaną. Montaż instalacji ogrodów wertykalnych przyczynił się o 23% do wzrostu produktywności. Dodatkową zaletą było zaaranżowanie open space z wykorzystaniem mebli z ogrodami wertykalnymi. Podzielona zielenią przestrzeń stała się elegancka i jednocześnie przytulna, a stanowiska pracy kameralne i lepiej odbierane przez użytkowników.

Warto przy tym podkreślić, że pozytywne oddziaływanie żywej roślinności na osoby przebywające w biurze zależy od jej odpowiedniej ilości. Kilka doniczek z kwiatami nie zmienia wielea ni w aranżacji, ani w parametrach jakości powietrza i wilgotności. Tylko większe powierzchnie wypełnione roślinami dają wymierne efekty w tym zakresie i potrafią całkowicie zmienić charakter wnętrza. I tylko tak zaaranżowana roślinność spełnia swoje zadanie: wpływa pozytywnie na ludzi, optymalizuje wilgotność powietrza i polepsza akustykę.

Wprowadzenie zieleni systemowej wpływa na percepcję wnętrza przez pracowników na dużo głębszym poziomie niż wizualna atrakcyjność. Możemy za jej pomocą zaprojektować w miejscu pracy to, co niewidzialne: dobre emocje, dobre skojarzenia, dobry nastrój. Najnowsze badania pokazały, że użytkownicy czuli się bardziej komfortowo w biurze o lepszych parametrach wilgotności, ale odczucie to znacząco wzmacniała obecność roślin. W przestrzeniach wypełnionych roślinnością pracuje się lepiej, efektywniej, z większą satysfakcją i przebywa się w nich z większą przyjemnością. Dlatego systemy z żywą zielenią są nie tylko doskonałym narzędziem aranżacji wnętrz, lecz także odgrywają ważną rolę w kształtowaniu pozytywnego postrzegania biura i wizerunku firmy, certyfikacjach czy w realizacji założeń ESG.

Przypisy