Dołącz do czytelników
Brak wyników

FACILITY

30 kwietnia 2021

NR 2 (Kwiecień 2021)

Jak wpłynąć na komfort i produktywność użytkowników budynków?

0 91

Przestrzenie, które tworzymy, w których pracujemy i mieszkamy, są ściśle i nierozerwalnie związane ze zdrowiem. Mówiąc wprost: budynki mają ogromny wpływ na nasze samopoczucie fizyczne i psychiczne. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy skala tego wpływu stała się jeszcze bardziej widoczna. Pandemia wywołała pilne zapotrzebowanie nie tylko na dalsze badania nad tymi czynnikami, ale także na wdrażanie dobrych praktyk i rozwiązań, które mogą przynieść korzyści wszystkim.

Przeciętnie w budynkach spędzamy ponad 90% czasu, więc przestrzeń, w której przebywamy, jest niezwykle istotna w kontekście naszego funkcjonowania. Miejsce pracy powinno inspirować, pobudzać kreatywność, ułatwiać relacje oraz wymianę informacji. Dobrze zaprojektowane biuro współpracuje ze swoimi użytkownikami. Zapewnia komfort, może wręcz poprawić zdrowie.

Jeśli ktoś zapytałby nas, czy chcemy czuć się szczęśliwi i mieć zapewniony komfort fizyczny, pewnie wywołałoby to zaskoczenie. Chociaż możemy się spierać o dokładne znaczenie i rozróżnienie pomiędzy pojęciami „szczęście”, „przyjemność” czy „dobre samopoczucie”, to jednak są to dla nas stany pożądane. Można również powiedzieć, że ludzie uważający się za szczęśliwych, są bardziej produktywni i zaangażowani w wykonywaną pracę. To przekłada się na lojalność względem pracodawcy i wyniki firmy. W czym w takim razie tkwi sekret?

POLECAMY

Rola budynków

Rola, jaką budynki mogą odegrać dla ludzkiego zdrowia i dobrego samopoczucia, nigdy nie była bardziej oczywista ani ważniejsza. Rozumiemy więcej niż kiedykolwiek wcześniej na temat zależności pomiędzy środowiskiem fizycznym a zdrowiem człowieka. Mamy dostęp do wiedzy, jak tworzyć przestrzenie, które poprawiają – a nie pogarszają – zdrowie i dobre samopoczucie. Możemy zmierzyć, a następnie poprawić jakość naszego powietrza, wody i światła. Możemy projektować środowiska, które poruszają nas, ułatwiają kontakt, inspirują do najlepszej pracy i ułatwiają dobry sen.

Zdrowe budynki – jakość i doświadczenie przestrzeni

Badania przeprowadzone m.in. w USA i Wielkiej Brytanii potwierdzają, jak bardzo staliśmy się gatunkiem „zamkniętym w przestrzeni”. Przeciętnie spędzamy ponad 90% swojego czasu w budynkach. Jeśli dodamy do tego czas w samochodach, autobusach, pociągach oraz innych pojazdach, otrzymamy zaledwie ok. dwóch godzin dziennie, które spędzamy naprawdę poza domem. Okres pandemii także pokazuje, jak istotne znaczenie ma jakość i doświadczenie przestrzeni, w której przebywamy. Wszystko to oznacza, że jeśli chcemy stworzyć społeczeństwo, w którym ludzie będą szczęśliwsi, zdrowsi i bardziej produktywni, to przez większość czasu będziemy mówić o poprawie jakości życia ludzi przebywających w pomieszczeniach.

Korzyści dla wszystkich

Zielone biuro zmniejsza wpływ działalności człowieka na środowisko. Dla pracowników jest zwiększeniem komfortu codziennej pracy. W zrównoważonych przestrzeniach biurowych miejsce pracy nie tylko promuje zdrowotne aspekty, ale także wpływa na zmniejszenie nieobecności pracowników, zwiększenie kreatywności, a w efekcie uzyskanie wymiernych korzyści dla firmy. Pracodawcy zyskują motywację pracowników i podniesienie ich produktywności.

Zrównoważone biuro to część kultury organizacyjnej odpowiedzialnego i innowacyjnego przedsiębiorstwa i jego filozofii działania. Coraz częściej to właśnie biuro jest jednym z elementów przyciągających nowych pracowników na rynku pracy, stanowiąc jeden z czynników przewagi konkurencyjnej firmy.

WELL dla zdrowia, produktywności i komfortu

Każde działanie poprawiające samopoczucie w budynkach wymaga bardziej szczegółowego zdefiniowania. International WELL Building Institute™ (IWBI™) opracował WELL Building Standard, który identyfikuje ponad 100 aspektów dobrego samopoczucia pogrupowanych w dziesięć sfer środowiska zewnętrznego i wewnętrznego budynku. Bierze się pod uwagę powietrze, wodę, odżywianie, światło, zdrowie/ruch, komfort termiczny, umysł, akustykę, materiały i społeczność – cechy o różnych intencjach zdrowotnych. Są one podzielone na warunki wstępne i optymalizacje.

Certyfikacja wielokryterialna WELL koncentruje się na zdrowiu i samopoczuciu użytkowników budynków. W centrum zainteresowania jest człowiek. Ten wieloelementowy, kompleksowy system oparto na założeniu, że budynek wpływa w istotny sposób na ludzi – fizyczne otoczenie w budynku wspiera zdrowie, produktywność i komfort użytkowników, co poparte jest licznymi naukowymi i medycznymi badaniami analizującymi ten aspekt. WELL zawiera wiele rozwiązań skupionych na pozytywnym wpływie na użytkownika budynku. Jest zewnętrznym, niezależnym potwierdzeniem dla właścicieli budynków i pracowników, że sposób projektowania i użytkowania ich przestrzeni wspiera osoby tam pracujące w każdym możliwym aspekcie.

10 obszarów certyfikacji

Koncepcja WELL w sferze POWIETRZA ma na celu osiągnięcie wysokiego poziomu jakości powietrza wewnętrznego w całym okresie eksploatacji budynku poprzez zastosowanie różnorodnych strategii, które obejmują eliminację lub ograniczenie źródeł zanieczyszczeń, aktywne i pasywne strategie projektowania i eksploatacji budynku oraz zachowania użytkowników budynku.

Jeśli chodzi o sferę WODY, to certyfikacja podejmuje zagadnienia jakości, dystrybucji i kontroli wody w budynku. Obejmuje funkcje, które dotyczą dostępności i progów zanieczyszczeń wody pitnej, jak również funkcje ukierunkowane na zarządzanie wodą w celu uniknięcia np. uszkodzeń materiałów budowlanych.

W sferze ODŻYWIANIE wymagana jest dostępność owoców i warzyw w biurze. Zachęca się do tworzenia środowisk promujących zdrowe nawyki żywieniowe.

WELL podkreśla potrzebę ekspozycji na ŚWIATŁO dzienne, ma także na celu stworzenie środowiska oświetleniowego, które promuje zdrowie psychiczne i fizyczne.

RUCH to zdrowie. W WELL promuje się aktywność fizyczną w życiu codziennym poprzez odpowiednie zaprojektowanie przestrzeni, politykę i programy zapewniające integrację możliwości ruchu z tkanką budynku, kulturą firmy i społeczności.

Sfera KOMFORTU CIEPLNEGO nastawiona jest na produktywność i zapewnienie maksymalnego poziomu komfortu cieplnego wszystkim użytkownikom budynku poprzez lepsze zaprojektowanie i sterowanie systemem HVAC, a także poprzez spełnienie indywidualnych preferencji cieplnych.

WELL promuje zdrowie psychiczne poprzez politykę, programy i strategie projektowe, które mają na celu uwzględnienie różnorodnych czynników wpływających na dobrostan poznawczy i emocjonalny użytkownika budynku – zdrowie jego UMYSŁU.

W AKUSTYCE poprawia się zdrowie i samopoczucie użytkowników poprzez identyfikację i łagodzenie parametrów komfortu akustycznego, kształtujących doświadczenia użytkowników budynku.

MATERIAŁY to sfera WELL dążąca do zmniejszenia narażenia ludzi, bezpośredniego lub poprzez skażenie środowiska, na działanie znajdujących się w materiałach substancji chemicznych, które mogą mieć wpływ na zdrowie podczas budowy, przebudowy, wyposażania i eksploatacji budynków.

SPOŁECZNOŚĆ wspiera dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, budowanie kultury zdrowia uwzględniającej zróżnicowane potrzeby każdego z użytkowników budynku oraz tworzenie integrującej się, zaangażowanej społeczności.

#WeAreWELL

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, działając na rzecz poprawy jakości przestrzeni, w ktorych przebywamy, oraz stymulując rynek do tworzenia zrównoważonych inwestycji, przygotowało cykl szkoleń poświęconych certyfikacji WELL.

– Chcemy kształcić świadomych, odpowiedzialnych i uważnych konsultantów, którzy dzięki szerokiej wiedzy będą w stanie zapewnić najbardziej optymalne warunki do pracy i odpoczynku w projektowanych przestrzeniach. To sytuacja, w której niemal każdy wygrywa – swoje zdrowie, komfort oraz poprawę produktywności. Wygrywa również środowisko, ponieważ mając świadomość możliwych optymalizacji i udogodnień, konsultanci będą w stanie kształtować zrównoważone i przyjazne przestrzenie – mówi Magdalena Wojtas, sustainable development manager PLGBC.

Nie ma na co czekać!

Zielone budynki wykorzystują innowacyjne rozwiązania i nowe technologie, oszczędzają zasoby i są niskoemisyjne. Dodatkowo wspierają zdrowie, dobre samopoczucie i produktywność osób w nich przebywających.

W Polsce powstaje coraz więcej projektów zrównoważonych przestrzeni biurowych, a certyfikacja wielokryterialna stała się już standardem w tej części branży. Firmy widzą wartość w zapewnieniu satysfakcji w miejscu pracy i zaczynają aktywnie działać w kierunku zapewnienia jej na wysokim poziomie, premiując te aspekty jako wartości biznesowe w swojej ofercie oraz kulturze organizacyjnej. Dlatego kształtowanie zrównoważonych, atrakcyjnych i aktywizujących przestrzeni jest takie ważne.

Przypisy