Zmiana na szczycie Globalworth

TEMAT NUMERU

Globalworth, wiodący inwestor biurowy w Europie Środkowo-Wschodniej, ma nowego dyrektora – jest nim Dennis Selinas. Nasza Redakcja miała okazję porozmawiać z nowym CEO Grupy.

20 lat pracy w sektorach finansów i nieruchomości – Pańskie doświadczenie jest imponujące. Czy może Pan opowiedzieć o tym naszym Czytelnikom coś więcej? Jak wyglądała Pana ścieżka kariery, zanim dołączył Pan do Globalworth?

Myślę, że najbardziej interesujący aspekt moich doświadczeń zawodowych, którym – jak sądzę – warto się podzielić, polega na tym, że w różnorodny sposób dotyczyły rozmaitych sfer finansów i nieruchomości w różnych regionach geograficznych. Moje doświadczenie obejmuje obrót stałodochodowymi instrumentami pochodnymi, doradztwo w dziedzinie fuzji i przejęć, prowadzenie procesów restrukturyzacji finansowej i dobre rozumienie makroekonomii. A wszystko to zwiększa moją zdolność do analizowania inwestycji w nieruchomości w szerszym kontekście.

Rozumienie i ocena ryzyka to kwestie kluczowe do osiągnięcia zysków dostosowanych do poziomów ryzyka wyższych niż obecne na rynku. Konieczne jest ponadto zachowanie czujności, gdy warunki rynkowe są niekorzystne. Ta umiejętność umożliwia mi także nadawanie priorytetu poszczególnym elementom strategicznym w sposób zgodny z moim światopoglądem.

W efekcie ma Pan szeroki zakres doświadczeń w pracy dotyczącej różnych rodzajów aktywów dla różnych instytucji w różnych krajach. Zajmował Pan wysokie stanowiska i był Pan zaangażowany w każdy etap funkcjonowania nieruchomości. Co jest decydującym czynnikiem Pańskiego sukcesu? Co wyróżnia Pana jako osobę i lidera biznesu?

Ogólnie rzecz biorąc, dominacja na konkurencyjnym, stale zmieniającym się rynku, szczególnie w tak burzliwych czasach, które przeżywamy w ostatnich latach, wymaga licznych różnych umiejętności. Wymienię kilka najważniejszych cech, które pomogły mi wspiąć się na stanowisko wiążące się z przywództwem w biznesie:

Po pierwsze nieodzowna jest jasno sprecyzowana i przekonująca wizja przyszłości spółki, branży i rynku, na którym ona działa. Równie istotna jest zdolność do przekonującego przedstawiania tej wizji zespołowi i inspirowania go do pracy na rzecz jej urzeczywistnienia.

Po drugie tworzenie skutecznych strategii wspierających rozwój i zyskowność spółki lub umożliwiających jej uzyskanie dominacji w trudnych warunkach rynkowych uzależnione jest od umiejętności analizowania tendencji rynkowych, dostrzegania szans oraz podejmowania świadomych decyzji.

Po trzecie kluczowa jest komunikatywność, a zdolność skutecznego komunikowania jest niezbędna, aby odnosić sukcesy jako przywódca. Taka osoba musi być w stanie umiejętnie przekazać swoją wizję i strategię wszystkim interesariuszom.

Po czwarte znakiem firmowym skutecznego przywództwa jest ponadto zdolność do podejmowania trudnych decyzji po dokonaniu oceny ryzyka oraz zważeniu wszystkich za i przeciw, a także do szybkiego i pewnego działania.

Wreszcie po piąte konieczna jest również współpraca. Osiągnięcie sukcesu jest mało prawdopodobne przy działaniu w pojedynkę, co wymusza ścisłą współpracę z zespołem. Przywódca musi nawiązywać silne relacje z pracownikami, partnerami i interesariuszami, aby osiągnąć wspólny sukces.

Sektor nieruchomości to stale zmieniająca się branża, w której panuje zaciekła konkurencja. Działając jako lider, musisz zręcznie pokonywać kolejne wyzwania i przeszkody. Zachowując niesłabnącą koncentrację i optymizm w obliczu przeciwności, można ostatecznie osiągnąć sukces w dłuższej perspektywie czasowej.

Strategia Globalworth opiera się na trzech filarach: ludziach, miejscu i technologii. Na tej podstawie grupa chce tworzyć zrównoważone i sprawnie funkcjonujące nieruchomości – biura, gdzie wszyscy członkowie społeczności (bezpośredni użytkownicy budynku, najemcy i inwestorzy) będą chcieli być i pracować; miejsce, z którego będą dumni. Czy podziela Pan istotę tych wartości?

Wizja, którą kieruje się nasza spółka, to nieustanna modernizacja swoich nieruchomości przy jednoczesnym zwiększaniu swojej konkurencyjności, a tym samym umożliwienie nam uzyskania statusu partnera pierwszego wyboru w przypadku poszukiwania powierzchni biurowych na wynajem zarówno w Rumunii, jak i w Polsce. W szybko zmieniającej się rzeczywistości makroekonomicznej i geopolitycznej realizujemy obecnie starannie opracowaną strategię, która przewiduje zachowanie najwyższej ostrożności. Fundamentem, na którym opierają się nasze aspiracje co do przyszłych wyników, są nasze olbrzymie osiągnięcia w przeszłości. Obecnie staramy się wprowadzać innowacje w sferze zarządzania nieruchomościami i stale doskonalić jakość usług oferowanych naszym najemcom, jednocześnie zapewniając korzyści dla naszych akcjonariuszy.

A jak zamierza Pan realizować misję i wizję spółki?

W portfelu Globalworth jest cała gama nieruchomości o zróżnicowanym charakterze i położeniu, funkcjonujących w różnorodnych społecznościach. Moim celem jest połączenie naszych nieruchomości pod jedną marką przy jednoczesnym uznaniu i zachowaniu ich indywidualnych różnic oraz uwzględnieniu potrzeb najemców i klientów, a także specyfiki krajów, w których te nieruchomości się znajdują. Ogromna stopa wzrostu osiągięta przez grupę Globalworth oraz skala oddziaływania firmy wiążą się z kolosalną odpowiedzialnością. Poprzez przedsięwzięcia zobowiązujemy się do aktywnego komunikowania naszych wartości i stopniowego budowania renomy jako preferowanego partnera dla rozwijających się przedsiębiorstw, które szukają najlepszych rozwiązań w zakresie powierzchni biurowej. Podejmujemy się tej misji świadomi tego, że zarówno w Rumunii, jak i w Polsce współpracujemy z zespołami specjalistów z różnych dziedzin. Razem wspieramy spółkę wyraźną wizją i pracą na rzecz realizacji ambitnych celów na różnych polach. Uważnie śledzimy rynek i przewidujemy nadchodzące zmiany w sektorze nieruchomości. W ramach transformacji cyfrowej naszej branży dążymy do tego, aby oferować najnowocześniejsze powierzchnie biurowe w pożądanych lokalizacjach, jednocześnie udostępniając innowacyjne technologie zapewniające łatwość i wygodę korzystania z naszych budynków przez ich użytkowników i odwiedzających.

Jako wiodący inwestor biurowy w Europie Globalworth posiada portfel wysokiej jakości funkcjonalnych i zrównoważonych powierzchni biurowych wybieranych przez najbardziej wymagających najemców, stąd moje przekonanie, że cele zespołu Globalworth na przyszłość są równie ambitne. Z jakimi wyzwaniami zmierzy się Pan w 2023 r.? 
Jakie są plany Globalworth na najbliższą przyszłość?


W ostatnim czasie spółki giełdowe i korporacje kładą coraz większy nacisk na kwestie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG). Zgodnie z tym trendem przyjęliśmy w Globalworth strategię ESG, która obejmuje nie tylko uzyskanie zielonej certyfikacji dla 89,9% naszych zrealizowanych już nieruchomości komercyjnych, lecz także spełnienie oczekiwań wszystkich naszych interesariuszy. Strategia ta została wyczerpująco opisana w corocznych raportach zrównoważonego rozwoju Globalworth. Nasze oddanie na rzecz dostarczania przyjaznych środowisku obiektów, które zaspokajają zróżnicowane potrzeby najemców przy jednoczesnym zachowaniu pozytywnego wpływu na społeczności, którym służymy, jest niesłabnące.

W obecnym klimacie znalezienie budynku mającego zielony certyfikat stało się kluczowe w oczach potencjalnych najemców. Nasza strategia jest silnie skoncentrowana na tworzeniu wysokiej klasy portfela, zaawansowanych technologicznie nieruchomości, co przemawia do najemców o rygorystycznych standardach środowiskowych i pracowników chcących wrócić do swoich miejsc pracy. W 2022 r. udało nam się uzyskać 47 certyfikatów dla naszych budynków. Nasze biurowce otrzymały certyfikaty bezpieczeństwa Well Health-Safety Rating, a we wrześniu tego roku grupie Globalworth przyznano unijną certyfikację „access4you” dla 10 jej biurowców w Bukareszcie.

Jako spółka podjęliśmy zobowiązanie ograniczenia naszej emisji CO2 o ponad 40% do 2030 r. w porównaniu z poziomem wyjściowym z 2019 r. Aby osiągnąć te zamierzenia, przyjęliśmy naukowe podejście, którego celem jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C.

A czy szybko zmieniająca się i niestety często niekorzystna w ostatnim czasie sytuacja makroekonomiczna i geopolityczna stawia wyzwania przed Panem i przed Globalworth?

Niewątpliwie, zarówno czynniki pandemiczne, jak i geopolityczne wpłynęły na naszą perspektywę jako lidera na rynku powierzchni biurowych. Nasze kryteria inwestycyjne stały się w związku z tym surowsze. Jednakże sedno problemu leży w mniejszej liczbie podmiotów inwestujących swój kapitał w nieruchomości i osłabieniu apetytów wynajmujących, nie tylko w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, lecz także w Europie Zachodniej.

Niemniej jednak region środkowo-wschodni może nadal poszczycić się solidnymi fundamentami i oferuje wyższą stopę zwrotu przy tym samym poziomie ryzyka inwestycyjnego jak na Zachodzie, co czyni go atrakcyjną opcją dla inwestorów. Zakładam, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej z ich trwałymi fundamentami będą kontynuować wzrost, kiedy tylko ustąpi niestabilność i niepewność rynku.

Mimo panujących warunków rynkowych jestem optymistą, jeśli chodzi o rynek nieruchomości w tej części świata. Fundamenty regionu Europy Środkowo-Wschodniej pozostają solidne i są jeszcze bardziej wzmacniane przez dodatkowy czynnik, którym jest onshoring.
 


Powszechnie uważa się, że rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce przeszedł liczne istotne zmiany. To wynajmujący wyznaczają trendy i wywierają na niego wpływ, natomiast inwestorzy, właściciele i zarządcy nieruchomości muszą dostosować swoje inwestycje do nowej sytuacji. Skutkuje to zmianami w kwestii powierzchni biurowych. Czy może Pan potwierdzić ten trend? Jak widzi Pan przyszłość rynku biurowego w Polsce?

W ostatnich latach polski rynek biurowy doświadczył znaczącego wzrostu w związku z dużą liczbą międzynarodowych przedsiębiorstw, które otworzyły tu swoje biura. Zważywszy na długoterminowe korzystne lokalne warunki gospodarcze (wzrost PKB wyższy niż w krajach Europy Zachodniej), w najbliższych latach oczekiwana jest kontynuacja okresu prosperity polskiego rynku biurowego jako całości, chociaż w perspektywie krótkoterminowej możliwe jest znaczne zróżnicowanie wyników tego rynku między Warszawą a miastami regionalnymi. Gospodarka Polski stale się rozwija od czasu akcesji do Unii Europejskiej i przewiduje się, że ten trend będzie kontynuowany. Istnieją duże szanse, że związana z tym ekspansja gospodarcza przyczyni się do zwiększenia popytu na powierzchnię biurową w związku z rozwojem działalności przedsiębiorstw.

Tym, co przyciąga międzynarodowe firmy do Polski, jest m.in. obecność dobrze wykształconej i wykwalifikowanej siły roboczej. Dostępność zasobów w postaci utalentowanych pracowników sprawia, że rynek pracy w Polsce jest bardzo atrakcyjny, i całkiem prawdopodobne jest, że spółki będą nadal otwierać tu biura, aby wykorzystywać te możliwości. Innym godnym uwagi czynnikiem jest to, że stawki najmu biur w Polsce są relatywnie niskie w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Czyni to z naszego regionu atrakcyjną lokalizację dla podmiotów, które pragną minimalizować koszty i jednocześnie mieć dostęp do wysoko wykwalifikowanej siły roboczej. Niewątpliwie jednak w niedalekiej przyszłości nie można wykluczyć pojawienia się trudności ani przeszkód ze względu na aktualnie niekorzystne warunki panujące na rynku kapitałowym i groźbę nadciągającego światowego kryzysu gospodarczego.

A gdy wychodzi Pan z biura, to…? Czy możliwe jest dla Pana jako dyrektora generalnego zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym? A może w tym przypadku koncepcja work-life balance to tylko idea sprzeczna z rzeczywistością?

Bezsprzecznie, wyszedłszy poza ramy swoich obowiązków służbowych, należy zachować równowagę między życiem prywatnym a zawodowym! Ważne jednak, aby przyznać, że takie funkcjonowanie też jest w pewien sposób cykliczne.

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów. 
 

Globalworth

Globalworth jest giełdową spółką nieruchomościową działającą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną na alternatywnym rynku inwestycyjnym (AIM) – submarkecie głównego rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie. Firma jest czołowym inwestorem sektora biurowego w Europie Środkowo-Wschodniej, dzięki wiodącej pozycji zarówno w Rumunii, jak i w Polsce. Globalworth inwestuje w wysokiej jakości nieruchomości biurowe i parki logistyczne w pierwszorzędnych lokalizacjach, dzięki czemu uzyskuje dochody z najmu powierzchni prestiżowym najemcom z całego świata. Firma buduje nieruchomości, nabywa je, a także bezpośrednio nimi zarządza. Posiada portfel aktywów o wartości 3,2 mld euro (według stanu na 31 grudnia 2022 roku) zarządzany przez 260 specjalistów na Cyprze, Guernsey, w Rumunii i Polsce. Około 96,4% portfolio to nieruchomości komercyjne, głównie biurowe, wynajęte szerokiej gamie około 700 międzynarodowych i krajowych firm. W Rumunii spółka posiada nieruchomości w Bukareszcie, Timisoarze, Konstancy i Pitești. Z kolei w Polsce działa w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Gdańsku i we Wrocławiu.

Więcej informacji na stronie www.globalworth.com

 

Przypisy