Dołącz do czytelników
Brak wyników

INVESTMENT & CONSTRUCTION

13 grudnia 2021

NR 6 (Grudzień 2021)

Rośnie znaczenie bezpieczeństwa w strukturach ESG real estate

0 53

Brytyjscy specjaliści z CPTED-UK przeprowadzili pierwszy w Polsce audyt ryzyka dla bezpieczeństwa według kryterium BREEAM. Bezpieczeństwo i zdolność kontroli ryzyka to coraz powszechniej stosowane kryterium oceny ESG real estate. Przeprowadzając audyt, firma CPTED-UK pomogła podnieść ocenę BREEAM KOMPLEKSOWI biurowemu Malta Office Park w Poznaniu.

Nawiązanej przy tej okazji współpracy patronuje brytyjski Department for International Trade oraz ambasada brytyjska. Wielka Brytania to światowy lider zrównoważonego rozwoju zajmujący w rankingu Environmental Performance Index czwartą pozycję po Danii, Luksemburgu i Szwajcarii. To również kraj pochodzenia najbardziej zaawansowanego systemu oceny zrównoważenia budynków BREEAM.

Rząd Wielkiej Brytanii promuje międzynarodową działalność CPTED-UK, tworząc możliwości prezentacji oferty, doświadczenia i wizji na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej i warunków życia lokalnych społeczności. Partnerstwo strategiczne na poziomie biznesu umożliwia transfer innowacji i wymianę dobrych praktyk między Wielką Brytanią a państwami członkowskimi Unii Europejskiej, które leżą w interesie obu stron.
Dzięki ocenie ryzyka kompleks Malta Office Park, kierując się bezpieczeństwem, podniósł całkowitą ocenę BREEAM obiektu do poziomu excellent. Zielony ład sprawił, że poziom zrównoważenia nieruchomości stał się głównym kryterium oceny atrakcyjności inwestycji. BREEAM to najbardziej zaawansowany system niezależnej oceny wpływu nieruchomości na środowisko. Building Research Establishment rozwija swoją metodologię od wczesnych lat 90. ubiegłego wieku i stał się przez ten czas symbolem zrównoważenia w branży real estate.

Zarządca kompleksu wynajmuje powierzchnię biurową głównie międzynarodowym korporacjom z branży finansowej, farmaceutycznej oraz IT, dla których bezpieczeństwo danych jest niezbędnym warunkiem ciągłości działania biznesu. Dyrektorzy bezpieczeństwa i zapobiegania stratom w światowych korporacjach często polegają na niezależnej certyfikacji. Jest ona jedyną gwarancją spójności w zróżnicowanym środowisku globalnym. Krajowe standardy są bardzo zróżnicowane i w różnym stopniu egzekwowane, niemniej jedynie globalnie rozpoznawalne systemy, takie jak BREEAM lub SABRE, są w międzynarodowym środowisku wiarygodne.

Pierwszy systemem akredytacji BRE w całości poświęcony bezpieczeństwu na skalę obiektu to SABRE. Został wprowadzony w 2017 r. po tym, jak latami kryterium bezpieczeństwa BREEAM zyskiwało na popularności wśród innwestorów. System SABRE stworzył dla sektora nieruchomości struktury przydatne na etapie zarówno projektu architektonicznego, konstrukcji, jak i dowolnym funkcjonowania obiektu. Dzięki temu systemowi organizacje mogą zakomunikować swoje zaangażowanie w kwestie bezpieczeństwa. Mogę też zaprezentować swoją zdolność zarządzania ryzykiem w ramach zarówno obiektu, jak i organizacji.

Gareth Hulmes, head of SABRE w BRE Global, stwierdził: „Wprowadzenie SABRE (security assurance wg BRE) do rodziny BRE poprzedzione było licznymi badaniami naukowymi. Zidentyfikowały one potrzebę na jednolitą, międzynarodową strukturę, która umożliwi właścicielom nieruchomości, użytkownikom, inwestorom i deweloperom pomiar, porównanie i poprawę wskaźników skuteczności systemów bezpieczeństwa w ramach obiektu. SABRE działa w oparciu o poziom ryzyka i nawiązuje do szerszych celów strategicznych organizacji, pomagając dzięki temu interesariuszom zrozumieć wartość, jaką odpowiedni poziom bezpieczeństwa wnosi do innych funkcji obiektu i misji organizacji. Służy on też do komunikacji zaangażowania firmy w bezpieczeństwo i pozwala udokumentować, że pełny zakres ryzyka, które dotyczy obiektu (spowodowanego zarówno przez przestępczość, terroryzm, jak i inne zagrożenia) jest przez organizację w pełni zrozumiany i zarządzany przy użyciu odpowiednich i proporcjonalnych metod.
 

POLECAMY

 

SABRE to standard globalny, realizowany przez niezależnych specjalistów – SABRE Registered Assessors. Certyfikaty SABRE 
wydawane są za ich pośrednictwem. Certyfikacja SABRE to oficjalne potwierdzenie, że obiekt pozytywnie przeszedł audyt zgodnie z wymogami standardu”.

Odpowiedzialne podejście do bezpieczeństwa to ważny element sprawozdawczości ESG organizacji, który bierze pod uwagę kryteria środowiskowe, społeczne i zarządzania. Dla inwestorów ceniących odpowiedzialność społeczną ESG biznesu jest podstawą oceny atrakcyjności inwestycji. Bezpieczeństwo stanowi nieodłączną część ESG w ramach każdej kompleksowej metodologii, takiej jak GRESB, UN Global Compact czy Universal Standards. Dzięki temu organizacje mogą pochwalić się warunkami pracy, które kładą silny nacisk na bezpieczeństwo pracowników i innych interesariuszy.

BRE włączyło kryterium bezpieczeństwa do najnowszej wersji systemu BREEAM In-Use International, który wszedł w życia w 2019 r. 
Dotyczy ono zarządzania obiektem i zawiera się w kategorii resilience, tj. odporności i zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. W aktualnej wersji systemu BRE podkreśla, że często rezultatem tradycyjnego podejścia do bezpieczeństwa są nierówność i wykluczenie społeczne.

Crime prevention through environmental design (CPTED) jako dyscyplina zachęca do wprowadzania zasad polityki i procedur, które chronią użytkowników budynków, jednocześnie przyczyniając się do poczucia bezpieczeństwa i godności osobistej pozostałych przedstawicieli społeczeństwa. Opublikowany niedawno standard ISO 22341:2021 dla CPTED potwierdza wysokie znaczenie takiego podejścia do bezpieczeństwa na skalę światową. Strategie polityki społecznej, określane przez ISO jako CPTED drugiej generacji, i bardziej tradycyjne strategie CPTED są ze sobą powiązane i wzajemnie się uzupełniają.

Poza oceną bezpieczeństwa firma CPTED-UK przeprowadziła dla kompleksu Malta Office Park audyt ryzyka i możliwości społecznych. Wartość społeczna nieruchomości to kolejne stosunkowo nowe kryterium systemu BREEAM International. Jego włączenie do najnowszej wersji systemu BREEAM In-Use zbiega się w czasie z publikacją standardu ISO dla CPTED. Jest to ważny krok w rozwoju bardziej kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa miejsc publicznych.

Dr Shamir Ghumra, head of building performance w BRE Global, uznał: „To dla nas wielka przyjemność móc przyczynić się do zastosowania metodologii crime prevention through environmental design (CPTED) po raz pierwszy w real estate w Polsce. Podczas gdy tradycyjne podejście do bezpieczeństwa często pogłębia nierówność społeczną, mamy nadzieję, że integracja zasad należących zarówno do BREEAM, jak i CPTED pomoże Poznaniowi we wdrażaniu strategii rozwoju miasta. Najwyższy standard bezpieczeństwa z całą pewnością pomoże tworzyć atrakcyjne środowisko dla kwitnącej społeczności biznesowej Poznania”.

Bezpieczeństwo obszarów zabudowanych nie jest rutynowo uwzględniane w projektowaniu przestrzennym i architektonicznym w Polsce, gdzie świadomość dyscypliny CPTED jest stosunkowo niska. Unia Europejska często posługuje się terminem security by design, określając kontrolę ryzyka już na wczesnym etapie projektu, jednak to Wielka Brytania ma najbardziej zaawansowany system intergacji bezpieczeństwa w środowisku zabudowanym w Europie.

Przyglądając się elementom obronnym dodanym do istniejących obiektów, łatwo dostrzec przewagę CPTED nad tradycyjnym, opartym na barierach fizycznych i technologii, podejściem do bezpieczeństwa. Środki ograniczające przestępczość zintegrowane z projektem na wczesnym etapie lepiej współgrają z pozostałymi funkcjami budynku i wkomponowują się w krajobraz otaczającego środowiska.
Pomimo że w podejściu do zapobiegania przestępczości Polska różni się od Wielkiej Brytanii, to społeczne i środowiskowe przyczyny przestępczości są tutaj jednakowe. Dobre praktyki zapobiegawcze z jednego kraju można z powodzeniem stosować w innym.

Polska zdaje sobie sprawę, że neoimperialna polityka władz Federacji Rosyjskiej to w chwili obecnej najbardziej poważne zagrożenie. Ma też świadomość wielopłaszczyznowej i kompleksowej działalności z użyciem innych niż wojskowe środków, takich jak ataki cybernetyczne przeciwko państwowym i niepaństwowym aktorom sceny ogólnoświatowej. Strategie zapobiegawcze koncentrują się na infrastrukturze krytycznej i administracji publicznej. Brak jest tego typu wsparcia dla przedsiębiorstw prywatnych.

Profil zagrożenia cybernetycznego w Polsce nie różni się od innych krajów. Przestępczość cybernetyczna to trend globalny, a liczba naruszeń bezpieczeństwa systemów telekomunikacji ma tutaj tendencje wzrostowe. Liczba incydentów osiągnęła bezprecedensowo wysoki poziom w 2019 r. Za większość incydentów odpowiadają podejrzenia naruszeń bezpieczeństwa telekomunikacyjnych sieci rządowych i administracji publicznej. Większość zgłoszonych incydentów w ciągu ostatnich lat to wirusy, a najbardziej wyraźnym trendem jest szybki wzrost liczby incydentów typu phishing.

Poza sferą publiczną brak jest w Polsce świadomości o potrzebie odnotowywania ataków cybernetycznych. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne nie zgłaszają incydentów odpowiednim organom, co utrudnia ocenę skali problemu.

Incydenty typu phishing stają się często prekursorami bardziej wyrafinowanych i niebezpiecznych incydentów ransomware typu DDoS. Fala ataków tego typu, przeprowadzonych przez zorganizowane grupy przestępcze, boleśnie dotknęła sektor farmaceutyczny i służby zdrowia podczas pandemii COVID-19.

Prawdopodobieństwo ataku cybernetycznego naraża firmę na znaczne straty finansowe i zagraża jej reputacji. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w biznesie powinna być jasno zdefiniowana w strukturach każdego przedsiębiorstwa. Proces oceny ryzyka pozwala zidentyfikować sfery szczególnej podatności na przestępczość i rozpocząć proces wdrażania skutecznych mechanizmów obronnych.

CPTED-UK to firma brytyjska reprezentująca najwyższy światowy poziom kompetencji w dziedzinie bezpieczeństwa, opierająca swoją działalność na wspieraniu celów zrównoważonego rozwoju ONZ. CPTED-UK utrzymują kontakty z Unią Europejską, uczestnicząc w projektach research and development jako doradca techniczny, oraz rozwijają swoją obecność na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. 

Przypisy