Czym i dla kogo jest technical due diligence?

FACILITY

Technical due diligence to wszechstronny proces weryfikacji nieruchomości. Przeprowadzany jest w celu oceny jej aktualnego stanu technicznego i perspektyw inwestycyjnych, zarówno w przy zakupie nieruchomości, jak i rozbudowie, niezależnie od tego, czy jest to obiekt biurowy, handlowy czy przemysłowy. Rezultatem audytu jest raport zawierający wyniki analizy aktualnego stanu technicznego nieruchomości uwzględniający warunki techniczne i formalne, które mają wpływ na rozważane przez naszych klientów decyzje biznesowe. Dzięki TDD mamy możliwość kompleksowo wesprzeć rozwój firm.

Jak to działa?

Raport zawierający wyniki może posłużyć dalszym zmianom w budynku, a także wykazać problematyczne elementy. W przypadku istniejących nieruchomości dokument ten zawiera wykaz usterek oraz wad wykonawczych i eksploatacyjnych. Raport jest wtedy uzupełniany o szacunkowy koszt niezbędnych napraw i modernizacji, które pozwolą doprowadzić obiekt do stanu zgodnego z oczekiwaniem klienta. Warto tu zaznaczyć, że może też to obejmować zmiany narzucone nowymi normami prawnymi.

Nasi klienci powierzają nam weryfikację stanu technicznego nieruchomości, podczas którego m.in.:

 • sprawdzamy dokumentację powykonawczą stanu istniejącego oraz bieżące utrzymanie nieruchomości, w tym wykonanie niezbędnych remontów,
 • sprawdzamy dokumentację projektową pod względem formalnoprawnym,
 • sprawdzamy aktualny stan wszystkich instalacji budynkowych, w tym instalacji sanitarnej, elektrycznej, BMS, instalacji przeciwpożarowych,
 • sprawdzamy przeglądy okresowe,
 • sprawdzamy elementy konstrukcyjne budynku, stan gruntu oraz dachu i fasady,
 • sprawdzamy lokalizację i dostępność infrastruktury,
 • sprawdzamy możliwość zmiany zabudowy zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowujemy operat akustyczny,
 • analizujemy dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnością,
 • opracowujemy kosztorys inwestycyjny związany zarówno z usunięciem wskazanych usterek, jak i modernizacją obiektu,
 • szacujemy cykl życia elementów wbudowanych, instalacji.
   

Dostarczając inwestorom raporty, przekazujemy kompletną informację techniczną, która pozwala im ocenić stan budynku i oszacować opłacalność planowanej inwestycji. Audyt bardzo często stanowi także podstawę do dalszych rozmów z właścicielem obiektu.

Techniczne due diligence jest procesem niezbędnym do podjęcia decyzji w przypadku każdej nieruchomości podlegającej transakcji. Jest to zadanie, które powierzają nam inwestorzy zainteresowani szczegółową weryfikacją nieruchomości, aby mieć pewność, że nieruchomość, którą zamierzają nabyć, jest bezpieczną inwestycją i pozbawioną ukrytych wad.

Co zawiera audyt podstawowy?

Audyt podstawowy to badanie, które pozwala zaraportować stan najważniejszych elementów nieruchomości. Zawiera:

 • ogólny opis nieruchomości,
 • weryfikację stanu technicznego elementów konstrukcyjnych, dachu, fasady, instalacji budynkowych oraz terenów zewnętrznych wraz z wydaniem wytycznych,
 • audyt wymaganej dokumentacji,
 • analizę umów najmu, a także zapisów gwarancyjnych i rękojmi,
 • sprawdzenie zgodności budynku z bieżącymi przepisami technicznymi,
 • szacunkowy budżet inwestycyjny,
 • ocenę stanu technicznego obiektu w zakresie wszystkich instalacji, elementów konstrukcyjnych i budowlanych.
   

Powyższe punkty zapewniają podstawową opiekę nad procesem decyzyjnym. Dodatkowo w zależności od rodzaju obiektu audyt można poszerzyć o elementy takie jak:

 • weryfikacja obiektów pod kątem certyfikacji, m.in. Leed, Breem,
 • przegląd uzgodnionych wymogów projektowych (design guidelines),
 • analiza jakości energii elektrycznej zasilającej obiekt,
 • analiza zużycia energii elektrycznej i cieplnej przez obiekt,
 • generacja śladu węglowego wynikająca ze zużywanej w obiekcie energii,
 • wytyczne w zakresie ESG – wykaz oraz koszty wdrożenia elementów mających wpływ zarówno na środowisko, jak i koszty operacyjne w ujęciu krótkoi długofalowym,
 • harmonogram wdrożenia projektu z uwzględnieniem analizy aktualnych umów najmu, czasu niezbędnego na prace projektowe i wdrożeniowe,
 • project management doświadczonego zespołu, nadzór inspektorów wszystkich branż, zarządzanie kosztami całego procesu, uwzględniając inżynierię wartości.
   

Tak kompleksowo przygotowany raport jest w stanie wyznaczyć dalsze ścieżki rozwoju związane z nieruchomoścami firm naszych klientów.

Ocena ryzyka

Jednym z kluczowych elementów raportu TDD jest zdefiniowanie ryzyka operacyjnego związanego z nieruchomością. Ma to istotne znaczenie dla zapewnienia ciągłości działania biznesu. Analizując przedmiotową nieruchomość, kategoryzujemy określone rodzaje ryzyka oraz ich potencjalny wpływ na organizację, a także wskazujemy możliwości jego ograniczenia dzięki zastosowaniu odpowiednich środków. Identyfikacja niebezpieczeństw ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego wdrożenia zarządzania ryzykiem.

Efektywność energetyczna

Wykonanie audytu TDD jest wsparte też opracowanymi możliwymi ścieżkami zwiększenia efektywności energetycznej. Zgodnie z definicją oznacza to takie gospodarowanie energią, by minimalizować jej zużycie przy procesach produkcji, eksploatacji czy prowadzenia działalności. Pozwala to zarówno na optymalizację kosztów, jak i zmniejszenie wpływu na środowisko.

Jaskie korzyści przynosi efektywność energetyczna? Oto przykłady:

 • redukcja zużycia energii, która przekłada się wprost na niższe rachunki za prąd czy ogrzewanie,
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstwa,
 • niższa emisja CO2 i zanieczyszczeń do atmosfery, co przekłada się m.in. na poprawę jakości powietrza,
 • dzięki zmniejszeniu zużycia energii przy zachowaniu efektywności przedsiębiorstwa na tym samym poziomie nastąpi poprawa konkurencyjność biznesu,
 • poprawa wizerunku organizacji jako świadomej ekologicznie.
   

Dostarczamy rozwiązania usprawniające działanie naszych klientów we wszystkich branżach. Proponujemy zarządzenie efektywnością energetyczną przedsiębiorstw, zmniejszając zużycie i koszty energii. Zapewniamy zgodność proponowanych rozwiązań z wymogami prawnymi dotyczącymi emisji CO2 i wykorzystania energii, dzięki czemu pomagamy osiągnąć niezależność energetyczną. Zajmujemy się także doradztwem strategicznym w zakresie polityki energetycznej, która bardzo często wpisana jest w strategię przedsiębiorstw. Polega ona na budowaniu i realizacji strategii rozwoju firmy z uwzględnieniem rozwoju z poszanowaniem środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej i korporacyjnego ładu.

Nasza wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania energią i rozwoju czystej energii pozwalają nam sprostać potrzebom nowoczesnego biznesu. Udowadniamy korzyści, wdrażając sprawdzone rozwiązania – również w zakresie odzyskiwania energii. Pomagamy naszym klientom podejmować strategiczne decyzje dotyczące efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju.

Korzyści dla inwestorów z przeprowadzonego TDD:

 1. Minimalizacja ryzyka inwestycyjnego
  TDD pozwala na dokładną ocenę techniczną i prawną nieruchomości, co redukuje ryzyko inwestycyjne.
 2. Precyzyjne określenie wartości nieruchomości
  Dzięki TDD inwestorzy uzyskują rzetelną ocenę stanu technicznego nieruchomości, co pomaga w dokładnym oszacowaniu jej wartości rynkowej. Precyzyjne dane z TDD stanowią solidną podstawę do negocjacji cenowych. 
 3. Optymalizacja struktury finansowej inwestycji
  Inwestorzy mogą na podstawie TDD skutecznie zoptymalizować budżet inwestycji, uwzględniając ewentualne koszty modernizacji lub poprawy infrastruktury.
 4. Bezpieczeństwo prawne
  TDD obejmuje analizę dokumentów prawnych związanych z nieruchomością, co pozwala uniknąć potencjalnych problemów prawnych w przyszłości. Zabezpiecza inwestora przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z nieprawidłowościami prawnymi nieruchomości.
 5. Weryfikacja pod kątem zgodności z przepisami
  Analiza przepisów budowlanych i zezwoleń pozwala upewnić sie czy nieruchomość jest zgodna z obowiązującymi normami i przepisami.
 6. Zwiększenie wartości nieruchomości
  TDD umożliwia identyfikację obszarów, które mogą wymagać inwestycji, co przekłada się na zwiększenie wartości nieruchomości.
 7. Poprawa efektywności energetycznej czy aktualizacja systemów, mogą wpłynąć pozytywnie na wartość rynkową
 8. Przewaga negocjacyjna 
  Posiadanie szczegółowego raportu z TDD daje inwestorowi przewagę w negocjacjach z właścicielem nieruchomości.
 9. Inwestor może korzystać z wyników TDD do uzyskania lepszych warunków transakcyjnych
 10. Pewność co do wydajności operacyjnej
  TDD obejmuje również ocenę wydajności operacyjnej nieruchomości, dzięki czemu inwestor wie, że jest ona zgodna z jego oczekiwaniami i strategią biznesową.
   

Podsumowując: technical due diligence stanowi niezbędne narzędzie dla inwestorów w sektorze nieruchomości, które umożliwia precyzyjne i świadome podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Daje pewność, kontrolę nad ryzykiem i skutecznie wspomaga proces negocjacyjny.


Dla kogo?

Na zakończenie warto zaznaczyć, komu szczególnie może posłużyć usługa technical due diligence. Będzie idealnym rozwiązaniem dla: deweloperów, inwestorów, przedsiębiorstw zamierzających nabyć nieruchomość, właścicieli planujących sprzedaż nieruchomości.
Audyty i raporty stanowią wsparcie w trudnych momentach przejściowych, ale też takich, które mogą się okazać szczególnie rozwojowe dla działalności. Dzięki zaufaniu naszych klientów, w połączeniu z naszym eksperckim doświadczeniem pomagamy prowadzić bezpieczny biznes, niezależnie od jego wielkości.

Przypisy